Megen Kitchen

Noodles

YAKISOBA

CHICKEN YAKISOBA
BEEF YAKISOBA
TOFU YAKISOBA
SHRIMP YAKISOBA
VEGETABLE YAKISOBA

Teriyaki

CHICKEN TERIYAKI
CHICKEN BREAST TERIYAKI

SPICY CHICKEN TERIYAKI
BEEF TERIYAKI
SALMON TERIYAKI
BBQ SHORT RIB

Bento Box

CHICKEN BENTO BOX
CHICKEN BREAST BENTO BOX
SPICY CHICKEN BENTO BOX
BEEF BENTO BOX
SPICY PORK BENTO BOX
SALMON BENTO BOX

Katsu

CHICKEN KATSU
PORK KATSU